• ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วิสัยทัศน์ : สะท้อนความคิดของประชาคม ม.อ. ตามภาระหน้าที่หลักของสภาอาจารย์ พันธกิจ : ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม
รศ.ดร.วรายุ บุญปกครอง
ประธานสภาอาจารย์
วิสัยทัศน์
สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
" สะท้อนความคิดของประชาคม ม.อ. ตามภาระหน้าที่หลักของสภาอาจารย์ "
ข่าวสารล่าสุดจาก สภาอาจารย์ ม.อ.
จับกระแสประเด็นร้อน
กําหนด วัน เวลา และขอกําหนดการปฏิบัติในการเส... (ดู : 97) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ือง กําหนด วัน เวลา และขอกําหนดการปฏิบ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงข... (ดู : 12) คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 019/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี จึงให้แต่งตั้ง ผู...
ปฏิทินกิจกรรม